1. Startsida
  2. Personuppgifter
  3. Din Situation
  4. Förhandsgranska
  5. Skicka in

Välkommen att söka insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

För att kunna få det stöd du behöver utifrån din funktionsnedsättning, behöver du ansöka om detta i den kommun där du är folkbokförd. Stödet ska ges i enlighet med intentionerna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS.

Vårdnadshavare ansöker för barn under 15 år. Ungdomar mellan 15 och 17 år som förstår innehållet i ansökan kan själva ansöka i samråd med vårdnadshavare. I annat fall vilar ansvaret på vårdnadshavaren. När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnet åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Lag (2010:480) LSS.

Den som fyllt 18 år får ansöka själv om han eller hon förstår vad det innebär, i annat fall kan god man/förvaltare vara behjälplig med ansökan. LSS-handläggaren utreder om du har rätt till den ansökta LSS-insatsen. Alla insatserna är behovsprövade. Det innebär att det är behovet av stöd som avgör vilka insatser som kan beviljas. LSS-handläggaren har tystnadsplikt.

 

Obligatoriska dokument

Medicinskt underlag som styrker din funktionsnedsättning t.ex. läkarutlåtande och/eller neuropsykiatrisk utredning

Kontakta

Kontakta socialkontorets LSS-handläggare i tjänst genom växeln telefon: 08-568 910 00 eller email till socialkontor@danderyd.se

Hämta som PDF
Ansökan om insats enligt LSS
Personuppgifter (för personen som ansökan gäller)
Jag ansöker om följande insats(er)
Minst en insats måste väljas. Vissa insatser kräver att du anger ytterligare information.
Finns god man eller förvaltare?
Har den sökande någon god man eller förvaltare?
Är det första gången ansökan sker?
Har den sökande fått en ny god man eller förvaltare sedan senaste ansökan?
Bifoga förordnande
Vem fyller i ansökan?
Vårdnadshavare
Hur många vårdnadshavare har den sökande?
javascript
Behöver den sökande tolk eller kommunikationshjälpmedel?
Behöver den sökande tolk?
Behöver den sökande kommunikationshjälp?
Har den sökande ersättning från försäkringskassan?
Vårdbidrag?
Aktivitetsersättning eller sjukersättning
Handikappsersättning?
Assistansersättning?
Har den sökande stöd av andra verksamheter?
Har du kontakt med habilitering?
Är du inskriven i arbetsförmedlingen?
Kompletterande uppgifter (frivilligt)
För en snabbare handläggning är det önskvärt att läkarintyg och/eller psykologutlåtande bifogas. Det gäller framför allt när LSS-insatser söks för första gången.
Bifoga läkarintyg
Bifoga psykologutlåtande
Övriga dokument
Ansökan skickas till nedanstående adress:
Danderyds Kommun Socialkontoret Box 28
182 11 DANDERYD